SPRAWY BIEŻĄCE / ZAPOWIEDZI / ZAPROSZENIA:Choroba Alzheimera to brutalny i podstępny przeciwnik 

– czy można ją zrozumieć

Sprawozdanie z IX Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera połączonej z obchodami 10-letniej działalności stowarzyszenia, pt.Choroba Alzheimera to brutalny i podstępny przeciwnik, czy można Ją rozumieć (14.09. 2019 r.).

Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA pod tytułem: „Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego” – wsparcie finansowe ze środków Gminy Kielce w 2019.

 Co roku we wrześniu Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie organizuje w Kielcach konferencje naukowe poświęcone popularyzowaniu wiedzy na temat choroby Alzheimera.

Tegoroczna konferencja gościnnie odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach.  Otwarcia konferencji dokonali mgr Izabela Oszmiana – skarbnik w imieniu ŚIPIP oraz mgr pielęgniarstwa Mariusz Pająk - prezes Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Kielcach, a następnie powitał zaproszonych gości:

- Krzysztofa Marka Słonia – Senatora RP;

- Janinę Mikołajczyk - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach;

- Krzysztofa Ołownię – Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach;

- Annę Sokołowską-Smołkowską – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach;

- Zofię Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie;

Danutę Latos – Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej;

- Annę Pluta – Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona;

oraz innych przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Kielce oraz prelegentów i wszystkich uczestników przybyłych na Konferencję Naukową.

W kolejnej części Konferencji głos zabrali goście, życząc zwłaszcza z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia dalszych sukcesów w aktywności stowarzyszenia, popierając ideę szerzenia wiedzy na temat choroby Alzheimera oraz owocnego merytorycznego udziału w wykładach. Ponadto na ręce prezesa zostały złożone listy gratulacyjne od:

- Małgorzaty Kiebzak – Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach,

- Zofii Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

- Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,

- Agaty Wojtyszek – Wojewody Świętokrzyskiego.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Poruszono wiele aspektów związanych z chorobą Alzheimera. Omówiono między innymi: szeroko pojętą opiekę i pielęgnację w chorobie Alzheimera, pierwszą pomoc, zaburzenia zachowania występujące w tej chorobie oraz terapię zajęciową stosowaną z pacjentami. Tak więc każdy uczestnik Konferencji mógł wysłuchać coś dla siebie. Tematykę Konferencji podzielono na sesje.

W pierwszej sesji przedstawiono najczęstsze problemy wynikające z postępu choroby Alzheimera, między innymi: charakterystykę faz choroby Alzheimera – dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka, Wojewódzki konsultant w dz. Pielęgniarstwa. Następnie omówiono stany nagłe w opiece geriatrycznej na przykładzie choroby Alzheimera – lic. Piel. Bartosz Grzywna. Sesję zakończyła mgr Marcelina Kupis-Irla omawiając ogólne zasady komunikacji w chorobie Alzheimera.

Sesja druga poświęcona był roli nowoczesnej terapii zajęciowej w pracy z seniorami w późnym stadium demencji. To zagadnienie referowała dr n. hum. Agnieszka Smrokowska-Reichmann. Następnie dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk omówiła przystosowanie mieszkania dla chorego na chorobę Alzheimera. Na zakończenie tej sesji mgr Iwona Przybyło zaprezentowała niefarmakologiczne metody wsparcia w pielęgnacji i opiece nad osobami zmagającymi się z chorobą Alzheimera.  

W ostatniej części Konferencji omówiono problemy występujące w chorobie, które w znaczący sposób wpływają na pogorszenie funkcjonowania osób z zaburzeniami pamięci oraz funkcjonowanie rodziny, jako opiekuna rodzinnego. I tak mgr Ewa Dunkowska omówiła zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania, pobudzenie psychoruchowe z perspektywy  radzenia sobie z opieką. Następnie adwokat Tomasz Możdżeń odniósł się do prawa medycznego dotyczącego zgody chorego na leczenie u kresu życia. Ostatni wykład  podsumowujący dziesięcioletnie działanie Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego zaprezentowany został przez mgr Mariusza Pająka, prezesa KSA, Konsultanta wojewódzkiego w dz. Piel. przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Odnośne materiały wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali w materiałach konferencyjnych.

Na zakończenie Konferencji prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim uczestnikom za wytrwałość, oraz członkom Stowarzyszenia za nieocenioną pomoc przy organizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.  

W imieniu uczestników głos zabrała. dr n. med. Małgorzat Kaczmarczyk, która na ręce prezesa Mariusza Pająka złożyła gratulacje z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia i życzenia nieprzerwanego szczerzenia wiedzy na temat choroby Alzheimera, która dotyka coraz młodsze osoby.   

IX  Konferencja Naukowa zgromadziła  141 osób, które mogły poszerzyć swoją wiedzę o chorobie Alzheimera. 

Organizatorzy mają nadzieję, że wydarzenie to przyczyniło się do poprawy opieki nad ludźmi, których choroba okradła z własnej osobowości.

ORGANIZATORZY:

Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie / Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach / Konsultant Wojewódzki w dz. piel. przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla woj. Świętokrzyskiego / Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa dla woj. Świętokrzyskiego / RESMEDICA Poradnia Neurologiczna w Kielcach

KOMITET ORGANIZACYJNY: mgr piel. Mariusz Pająk – Przewodniczący, Konsultant Wojewódzki w dz. piel. przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla woj. Świętokrzyskiego, / mgr Ewa Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, Okręgowa Rada ŚIPIP w Kielcach /  dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa dla woj. Świętokrzyskiego, / lic. piel. Dorota Bator Specjalista w dz. piel. opieki długoterminowej / lic. piel. Bartosz Grzywna

KOMITET NAUKOWY:

- dr n. med. Elżbieta Jasińska RESMEDICA Poradnia Neurologiczna w Kielcach

- dr n. med. Ewa Kądalska Krajowy Konsultant w dz. pielęgniarstwa geriatrycznego

- dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa dla woj. Świętokrzyskiego;

- dr n. hum. Agnieszka Smrokowska-Reichmann Adiunkt w Katedrze Terapii Zajęciowej, Zakład Klinicznych Form Terapii Zajęciowej AWF w Krakowie 

KONFERENCJĘ PATRONATEM HONOROWYM OBJĘLI:

Krzysztof Marek Słoń Senator RP /  Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski / Mirosław Gębski Starosta Kielecki /  Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa Świętokrzyskiego /  Bogdan Wenta Prezydent Miasta Kielce / Kamil Suchański Przewodniczący Rady Miasta Kielce / Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych / Świętokrzyska Izba Lekarska / Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej / dr n. med. Ewa Kądalska Krajowy Konsultant w dz. pielęgniarstwa geriatrycznego /  dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka Konsultant Wojewódzki w dz. pielęgniarstwa dla woj. Świętokrzyskiego /  dr n. hum. Agnieszka Smrokowska-Reichmann – Adiunkt w Katedrze Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / mgr piel. Mariusz Pająk Konsultant Wojewódzki w dz. pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla woj. Świętokrzyskiego 

PATRONATU MEDIALNEGO udzielili:

TVP3 Kielce; Echo Dnia, Radio Kielce; tematy.eu (specjalistyczne czasopisma dla zawodów profesjonalnego pomagania) 

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konferencji, których nie sposób tu wymienić wszystkich imiennie.

Mgr Mariusz Pająk Prezes Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego


CERTYFIKOWANE SZKOLENIA SNOEZELEN

(SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA)

Szczegółowe informacje: kliknij na przycisk SZKOLENIEODBYŁO SIĘ! WIADOMOŚCI ARCHIWALNEAKADEMIA OPIEKUNÓW ZAPRASZA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PODSUMOWANIEM WARSZTATÓW:


III Hospicyjne Sympozjum Naukowe pod tytułem Godność człowieka – sens opieki hospicyjnej.

8 września 2018 r. (sobota) w Kielcach w siedzibie Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Nowy Świat 32A odbyła się  Konferencja zorganizowana w ramach obchodów 30-letniej działalności Hospicjum Domowego dla Dzieci i Dorosłych im. Św. Franciszka z Asyżu w Kielcach


 

Warsztat Prawidłowo rozumieć, skutecznie reagować – Objawy gerontopsychiatryczne u seniorów z demencją

29 czerwca 2018 (piątek) w hotelu Q Plus przy ul. Wygranej 6 w Krakowie.

Organizator: Akademia Opiekunów

Informacja Organizatora: 

Ekspertem, który podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, jest dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann – doktor nauk humanistycznych, etyk, adiunkt w Zakładzie Klinicznych Form Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej oraz członek Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych. Prekursor metody Snoezelen w Polsce i autorka polskiej nazwy metody (Sala Doświadczania Świata). Autorka i współautorka wielu publikacji i artykułów naukowych. 

Dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann od wielu lat współpracuje z organizacjami i placówkami opieki senioralnej w Polsce. Prowadzi szkolenia dotyczące m. in. aspektów etycznych w opiece, innowacyjnych metod pracy i komunikacji z seniorami demencyjnymi, a także zastosowania metody Snoezelen z różnymi grupami pacjentów. 

Uczestnicy warsztatu będą mieli szansę dowiedzieć się więcej m.in. o: 

- rodzajach poszczególnych objawów gerontopsychiatrycznych oraz ich cechach charakterystycznych,

- sposobach reagowania na te symptomy,

- skutecznych strategiach opiekuńczych opracowanych przez Svena Linda. 

Przybliżone zostaną też konkretne przykłady (case-study) sytuacji występujących podczas codziennej opieki oraz prawidłowe sposoby postępowania.


Kurs specjalizacyjny dla lekarzy: Terapia Zajęciowa

18-19 czerwca 2018 r. w Nałęczowie - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Prowadzący: pracownicy Katedry Terapii Zajęciowej, Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków

- dr hab. Aneta Bac -  Terapia zajęciowa – wprowadzenie
- mgr Urszula Chrabota - Terapia zajęciowa – podstawowe pojęcia
- dr  Paweł Żychowicz -  Adaptowana aktywność fizyczna
-  dr hab. Aneta Bac - Terapia zajęciowa w schorzeniach narządów ruchu

- dr Agnieszka Smrokowska–Reichmann - Terapia zajęciowa w pediatrii i geriatrii

- dr hab. Aneta Bac - Terapia zajęciowa w psychiatrii i w przeciwdziałaniu wykluczeniom społecznym

- dr Katarzyna Filar-Mierzwa - Terapia tańcem

- dr Agnieszka Smrokowska–Reichmann - Snoezelen jako metoda terapii zajęciowej

- mgr Urszula Chrabota - Analiza aktywności

- dr Katarzyna Filar-Mierzwa -  Sprawny senior – Praca z osobami starszymi w terapii zajęciowej

- dr Paweł Żychowicz - Transfery


Konferencja: Aktywność Psychospołeczna Seniorów

06 czerwca 2018 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, ul. Focha 3 

- prof. Aneta Bac – wykład inauguracyjny - Adaptacja i ergonomia w geriatrii

- prof. Norbert G. Pikuła - Edukacja do sensu życia osób starszych

- dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann - Innowacyjne metody pracy z osobami w późnym stadium demencji

- Krystyna Berdyńska, dyrektor DPS Borne Sulinowo – Przedstawienie metod pracy ze starszym mieszkańcem - z własnych doświadczeń

Anna Krzeczkowska, PDPS Płaza - Realizacja potrzeb starszego mieszkańca od podstaw – tworzenie w części PDPS oddziału psychogeriatrycznego

- dr Bożena Bierca, prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Staszica” -  Badanie wpływu pracy wolontariuszy na jakość życia mieszkańców PDPS w Płazie


Kongres Kobieta i Mężczyzna 65+

XIII Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Prowadzenie warsztatu „Walidacja gerontologiczna” w dniu 18 listopada 2017 - hotel Warsaw Plaza (ul. Łączyny 5).

www.kobietaimezczyzna.info


II edycja Sympozjum o aktywizowaniu osób z demencją
już w 8. grudnia w Krakowie


8. grudnia 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie po raz drugi odbędzie się Sympozjum „Z Tobą dam radę – Opieka, komunikacja i aktywizacja osób z demencją”. Wydarzenie to skierowane jest do opiekunów zawodowych i rodzinnych, a także przedstawicieli świata nauki, lekarzy i specjalistów zawodowo zajmujących się tym tematem. Celem Sympozjum jest przekazanie specjalistycznej wiedzy w jak najbardziej przystępny sposób, skonfrontowanie teoriiz praktyką, a także odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania, dotyczące demencji i chorób otępiennych.

Według organizacji Alzheimer Europe w Polsce żyje około pół miliona osób z demencją. Skala i rozmiar tego problemu stawiają wiele pytań o to, jak pomóc im w codziennym funkcjonowaniu, jak ich aktywizować, jak utrzymać sprawność umysłową i fizyczną.  Jednocześnie szczególną uwagę zwraca się na opiekunów naturalnych czy zawodowych, których rola staje się kluczowa w codziennym funkcjonowaniu i aktywizacji osób z demencją.

Program Sympozjum składa się z trzech bloków: Opieka – Komunikacja – Aktywizacja, podczas których poruszone zostaną takie tematy jak: nowoczesne i pozafarmakologiczne metody aktywizacji osób z demencją, praca z zaburzeniami mowy i funkcji językowych, zasady skutecznej komunikacji z chorymi, reguły żywienia, rola opiekuna i sposoby radzenia sobie

z obciążeniem psychicznym i wypaleniem u opiekunów.

Na zaproszenie do wystąpienia w charakterze prelegentów odpowiedzieli wybitni specjaliści, eksperci, którzy od lat zgłębiają tę tematykę. Wśród nich są między innymi:

·  mgr Marlena Meyer

– jedyny w Polsce certyfikowany trener w innowacyjnym amerykańskim programie edukacji o demencji „Positive Approach to Care™”,

·  dr hab. n. zdr. Emilia Sitek

- specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, psycholog, zajmujący się diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z demencją;

·  dr hab. n. med. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec

- neurolog i psycholog w Klinice Neurologii Collegium Medicum UJ, która specjalizuje się w badaniu i leczeniu chorób zwyrodnieniowych mózgu – w tym otępień, takich jak choroba Alzheimera,

·  mgr Małgorzata Dzienniak –

psycholog, obecnie kończy specjalizację z psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii, głównym obszarem jej zainteresowań jest diagnostyka i terapia zespołów otępiennych.

 

8. grudnia (piątek), godz. 9.30-18.00

Kraków,

Międzynarodowe Centrum Kultury (Rynek Główny 25)

 

Wstęp na Sympozjum jest płatny

Rejestracja na:

www.aktywizacjaseniora2017.evenea.pl

Więcej informacji na:

www.aktywizacjaseniora.pl

 


O Akademii Opiekunów

Akademia Opiekunów powstała, aby wspierać osoby, firmy i instytucje, działające w obszarze opieki domowej dla seniorów. Jej misją jest przekazywanie specjalistycznej wiedzy opiekunom zawodowym i rodzinnym w przystępnej i praktycznej formie. W tym celu Akademia tworzy autorskie programy aktywizacji osób niesamodzielnych - szczególnie seniorów, cierpiących na choroby otępienne, rozpowszechnia wiedzę o demencji i uczy pozytywnego podejścia do opieki. Trenerzy i eksperci Akademii prowadzą również szkolenia i warsztaty, organizują również spotkania tematyczne, konferencje i sympozja, zapraszając do współpracy naukowców i praktyków różnych specjalizacji, w tym neurologów, biologów, dietetyków, fizjoterapeutów, psychologów.

 

https://www.facebook.com/AkademiaOpiekunow/

www.akademiaopiekunow.plProwadzenie szkolenia (wraz z mgr Paulą Bagińską)  „Sala Doświadczania Świata – koncepcja Snoezelen i możliwości jej zastosowania” - 21-22.10 we Wrocławiu, w siedzibie organizatora - Fundacji Sensoria (ul. Racławicka 15/19).


VII KONFERENCJA NAUKOWA: CHOROBA ALZHEIMERA, A CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE - OPIEKA I PIELĘGNACJA

Pobierz SPRAWOZDANIE z Konferencji - plik PDF

Więcej informacji na: www.kielcealzheimer.pl


Prowadzenie szkolenia (wraz z mgr Paulą Bagińską)  „Sala Doświadczania Świata – koncepcja Snoezelen i możliwości jej zastosowania”, które odbędzie się w dniach 23-24.09 we Wrocławiu, w siedzibie organizatora - Fundacji Sensoria (ul. Racławicka 15/19).


Przeprowadzenie dn. 5.11.2016 szkolenia w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu C, Krzemionkowa 1 w Kielcach: Aktywizowanie uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu C – analiza indywidualnego przypadku (seniorzy z chorobą Alzheimera i seniorzy z demencją).


I Ogólnopolska Konferencja „Wielozmysłowy świat dziecka – Snoezelen drogą inspiracji do nowatorskich metod usprawniania, rehabilitacji, terapii”, 27.10.2016 Katowice:

1. Członek Komitetu Naukowego.

2. Wygłoszenie wykładu otwarcia „Metoda Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) – zarys koncepcji”.

3. Wygłoszenie referatu – „Specyfika metody Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) w odniesieniu do osób z autyzmem”.


III Międzynarodowy Kongres Medyczny „Kobieta i Mężczyzna 65 + Jak leczyć i pomagać”, 21-22.10 Warszawa Józefów:

1. Przewodnicząca sesji V „Walidacja gerontologiczna”.

2. Przedstawienie referatu „Walidacja gerontologiczna jako metoda komunikacji z seniorem demencyjnym”.


IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, 13-15.10.2016 Katowice – udział w sesji plakatowej, prezentacja: „Znaczenie terapii zajęciowej w koncepcji PCC Toma Kitwooda”.


VI Konferencja Naukowa „Choroba Alzheimera – problemem medycznym i społecznym. Uczmy się być bliżej chorego”, 24.09.2016 Kielce, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie:

1. Członek Komitetu Naukowego.

2. Wygłoszenie referatu: „Modelowy ośrodek dla chorych z otępieniem – do czego dążymy?”


Szkolenie: Terapia Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z autyzmem. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ, Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Owińskach, 19.09.2016.


Przeprowadzenie szkolenia dla kadry domów pomocy społecznej województwa zachodniopomorskiego „Relacje między opiekunem a seniorem-mieszkańcem domu pomocy społecznej. Innowacyjne metody pracy z podopiecznym/mieszkańcem domu pomocy społecznej”, 14-16.09.2016, Borne Sulinowo. 

Przeprowadzenie szkolenia Sala Doświadczania Świata: koncepcja Snoezelen i możliwości jej zastosowania – szkolenie podstawowe. Na zlecenie Fundacji Sensoria. Kobyłka 26.08.2016.


1st COTEC-ENOTHE Congress, 15-19.06.2016, Galway, Irlandia, udział w sesji plakatowej: “The influence of Snoezelen method on children with autism – two case studies”.


Wykład Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) jako metoda pracy z pacjentami gerontopsychiatrycznymi na Konferencji „Psychogeriatria - wyzwaniem terapii zajęciowej i rehabilitacji społecznej” zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, 8.06.2016.


Rozdział w pracy zbiorowej:

„Etyka zawodu terapeuty zajęciowego” [w:] Aneta Bac (red.) „Terapia zajęciowa”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.


Przeprowadzenie w Pile w dniu 7.05.2016 szkolenia „Metoda Snoezelen w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu” na zlecenie: Pracowni Edukacji i Coachingu Małgorzata Burzyńska Monika Kłos s.c. Uczestnicy: profesjonalnie pomagający z Piły oraz innych miejscowości.


Przeprowadzenie dn. 9.04.2016 szkolenia w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu C, Krzemionkowa 1 w Kielcach na temat aktywizacji osób z chorobą Alzheimera oraz sytuacji profesjonalnego opiekuna (wypalenie zawodowe, zespół stresu opiekuna).

Przeprowadzenie w dniach 16-19.12.2015 szkolenia dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku (dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie) oraz dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku (dla osób przewlekle psychicznie chorych) na temat teorii i praktyki pracy w Sali Doświadczania Świata oraz stymulacji polisensorycznej.


Udział w Specjalistycznej Konferencji zorganizowanej przez International Snoezelen Association "Snoezelen - Viele Möglichkeiten, ein gemeinsamer Weg", 9-11.10.2015 Einbeck (Niemcy).


Przeprowadzenie szkolenia "Metoda Snoezelen i walidacja gerontologiczna według Naomi Feil w opiece senioralnej" w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w dniach 03-04.09.2015.


Przeprowadzenie dn. 4.07.2015 szkolenia w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu C, Krzemionkowa 1 w Kielcach, na temat walidacji gerontologicznej dla personelu zajmującego się osobami starszymi z chorobą Alzheimera i innymi formami demencji.

Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 26-27.06.2015. Przedstawienie referatu „Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) jako metoda terapii zajęciowej”. Prowadzenie sesji jako członek składu.


Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej VII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów 12-13 lutego 2015, „Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji”, organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski i Polską Akademię Nauk, Rzeszów 2015. Wygłoszenie referatu: „Wpływ terapii zajęciowej na seniorów demencyjnych”.


Członek Komitetu Naukowego Konferencji „Choroba Alzheimera wyzwaniem XXI wieku”, Kielce, 20 września 2014, organizowanej przez Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie. 

Wygłoszenie referatu: „Plany demencyjne jako współczesna odpowiedź na rosnącą liczbę seniorów z demencją”.


Referat i artykuł w materiałach konferencyjnych:

Konferencja Naukowa „Sport i turystyka w świetle wartości społecznych”, Kraków 5-6 września 2014, Polskie Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie i Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji

Pedagogika przeżyć z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w perspektywie aksjologicznej, [w:] Sport i turystyka w świetle wartości społecznych, pod redakcją naukową Marii Zowisło i Jerzego Kosiewicza, AWF, Kraków 2015


Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej „Sport i turystyka w świetle wartości społecznych”, Kraków 5-6 września 2014, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie i Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji. Wygłoszenie referatu: „Pedagogika przeżyć z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w perspektywie aksjologicznej”.


Prowadzenie szkolenia „Stymulacja polisensoryczna dla dzieci w Sali Doświadczania Świata (Snoezelen) – teoria i praktyka” w Przedszkolu nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, 25.04.2014.


Przeprowadzenie cyklu kilkudziesięciogodzinnych szkoleń w okresie 04.2013-04.2014 w ramach „Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na lata 2012 – 2015” pt.: "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji", realizowanego na terenie Województwa Podkarpackiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.


Rozdział w pracy zbiorowej:

Zarządzanie przypadkiem – Case Management (CM) w pracy socjalnej [w:] Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną, pod redakcją naukową Agnieszki Skowrońskiej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.Rozdziały w pracy zbiorowej:

Etyka zawodu opiekuna medycznego; Komunikacja międzyludzka; Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym – chory po udarze mózgu; Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym – pacjent demencyjny; Komunikacja z pacjentem agresywnym; Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym – pacjent z chorobą Parkinsona; Komunikacja z pacjentem w stanie wegetatywnym i w śpiączce [w:] Elżbieta Szwałkiewicz, Opiekun medyczny w praktyce, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.


III Konferencja Naukowa „Choroba Alzheimera – Uczmy Się Pomagać” zorganizowana przez Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, Kielce – 21.09.2013.  Wykład: Metoda walidacji gerontologicznej według Naomi Feil jako strategia efektywnej komunikacji z seniorem demencyjnym.


Szkolenie w Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia przy ul. Rolnej 27 w Ostrołęce 29-31.07.2013 - "Koncepcja Metody Sali Doświadczania Świata (Snoezelen). Z uwzględnieniem pacjentów psychiatrycznych - teoria i praktyka".


Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie  - Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach - "Życie razem - edukacyjny program kompleksowego wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera". Kielce 28.06.2013 / 5.07.2013. Prelekcja: Walidacja gerontologiczna według Naomi Feil.


Warsztaty "Narzędzia i techniki pracy nad chorym niepełnosprawnym ruchowo" zorganizowane przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL - Warszawa, 15 marca 2013 / Bydgoszcz, 14 czerwca 2013 / Katowice, 18 października 2013 r. Wykłady tematyczne dotyczące treści rozdziałów napisanych do podręcznika „Opiekun medyczny w praktyce” pod redakcją Elżbiety Szwałkiewicz.