INFORMACJE DLA AUTORÓW


1. Propozycje artykułów do miesięcznika „wspólne tematy” proszę przesyłać w postaci pliku dowolnej wersji WORD jako załącznik do maila na adres: redakcja@tematy.eu

2. Udostępniamy bezpłatnie nasze łamy dla autorów chcących się podzielić ze środowiskiem profesjonalnie pomagających własnymi doświadczeniami zawodowymi, nowatorskimi rozwiązaniami praktycznymi, ale też aspektami problemowymi wymagającymi przedyskutowania. Pomagamy młodym naukowcom w zaprezentowaniu swoich prac.

3. Autorów informujemy, że redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, wprowadzenia lub zmiany śródtytułów oraz dokonywania skrótów w tekście, nie naruszających merytorycznej struktury artykułu.

4. Decyzję o zatwierdzeniu do druku nadesłanego tekstu podejmujemy do dziesięciu dni kalendarzowych od daty otrzymania.

5.  Przesłanie propozycji artykułu oznacza zaakceptowanie przekazania tekstu bez otrzymania honorarium autorskiego. Autor otrzymuje natomiast trzy bezpłatne egzemplarze wydania „wspólnych tematów”, w którym ukazał się jego artykuł (przesyłka nastąpi listem poleconym).