Od 25 maja 2018 roku ostatecznie weszły w życie przepisy RODO. Wprowadzone zmiany umożliwiają Ci większą kontrolę nad tym, w jaki sposób oraz w jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe.

Przekazujemy informacje dotyczące polityki prywatności obowiązującej w D.W.R. „tematy”:


 

§1 DEFINICJE

 

1. Administrator 

– Agnieszka Smrokowska-Reichmann prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Dom Wydawniczo-Reklamowy „tematy” Agnieszka Smrokowska-Reichmann z siedzibą w Krakowie, ul. Młyńska 11/23, 31-474 Kraków, NIP 945-107-48-96, REGON 490694276, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. [Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 1996.11.06.]

 

2. Dane osobowe 

– wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

 

3. RODO 

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [GPDPR (General Data Protection Regulation)].

 

4. Serwis

– serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem tematy.eu.

 

5. Użytkownik

– każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. 

Agnieszka Smrokowska-Reichmann jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

 

2. 

Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 24 – 36 RODO.

 


§ 3 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. 

Przetwarzamy następujące dane osobowe dotyczącej Twojej osoby uzyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie korzystania ze strony tematy.eu / przekazane mailowo / telefonicznie / listem tradycyjnym (wszystkie z niżej podanych albo jedynie wybrane):

 

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania,

– adres dostawy produktów lub usług,

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– numer NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

 

2. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora danych osobowych może być:

 

 – udzielona przez Ciebie zgoda,

 – konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,

 – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze danych osobowych,

 – konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych osobowych, takich jak udzielanie odpowiedzi na Twoją korespondencję lub dochodzenie przez nas przysługujących nam roszczeń.

 

3. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

– zawarcie i realizacja umowy,

– sprzedaż produktów i usług oferowanych przez administratora danych osobowych,

– prowadzenie korespondencji z osobą, której dane osobowe są przetwarzane,

– windykacja należności,

– czynności archiwizacyjne i wypełnianie obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych,

- przekazywania informacji o proponowanych zmianach umowy, w tym zmian cennika bieżących prenumerat, egzemplarzy archiwalnych oraz usług szkoleniowych i konsultacyjnych.

 

4. 

Nie posiadamy żadnych umów polegających na powierzeniu i podpowierzeniu danych. Twoje dane nie są udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym. Jeśli takie udostępnienie miałoby nastąpić, to będzie zgodne z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej porządkiem prawnym (np. na polecenie Urzędu Skarbowego).

 

5. 

Administrator na stronie tematy.eu nie stosuje jakichkolwiek własnych znaczników internetowych takich jak pliki np. cookies lub w technologii local storage.

 

6. 

Administrator nie ma wpływu na użycie standardowych znaczników internetowych przez dostawcę usług internetowych home.pl, służących wyłącznie do utrzymania technicznego funkcjonowania witryny tematy.eu.

 

7. 

Administrator w ogóle nie stosuje profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

 

§4 BEZPIECZEŃSTWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

1. 

Informujemy, że realizujemy zasadę minimalizacji przetwarzanych danych.

 

2. 

Administrator przetwarza Twoje dane dowystawienia faktury VAT w związku ze złożonym zamówieniem. Do obsługi księgowej zamówień administrator używa programu R2 Faktury Standard, RESET2 Sp. z o.o., ul. Jesionowa 23-25, 50-504 Wrocław. Program - chroniony hasłem administratora - jest zainstalowany na komputerze – chronionym hasłem administratora - niepodłączonym do internetu.

 

3. 

Administrator przetwarza Twoje dane do jednorazowego sporządzenia nalepki adresowej, wyłącznie w ilości sztuk obejmującej wysyłkę wszystkich egzemplarzy zamówionej prenumeraty, względnie innego rodzaju zamówienia. Po sporządzeniu nalepki, plik zawierający dane do wydruku zostaje trwale usunięty.

 

4. 

Nie istnieją inne nośniki gromadzące dane strukturalne i niestrukturalne zawierające Twoje dane.

 

5. 

Całość korespondencji mailowej realizowana jest za pośrednictwem witryny tematy.eu utrzymywanej na serwerach dostawcy usług internetowych home.pl, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. Dostęp do skrzynek mailowych jest chroniony hasłami administratora.

 

6. 

Wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane przez Administratora względnie uprawnionych współpracowników.

 

 

§4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane i przetwarzane do czasu upływu terminów przewidzianych przez przepisy prawa polskiego nakładające na nas obowiązek przechowywania dokumentacji zawierającej Twoje dane osobowe wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych (np. przechowywanie kopii faktur), a więc do czasu ostatecznego wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

§5 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

 

Administrator informuje o prawach przysługujących Klientowi wynikających z RODO. W szczególności:  o prawie do bycia zapomnianym (a więc wykreślenia wszelkich danych z bazy na żądanie), prawie do zmiany informacji albo ich przeniesienia do innego administratora danych.

 

1. 

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. (Cofnięcie zgody nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie – a więc wystawienia faktury VAT oraz realizacji zamówienia.)

 

2. 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

3. 

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (niniejszy Urząd udziela dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych i Twoich uprawnień).

 

4. 

Zmiany, aktualizacje, sprawdzenie swoich danych, żądanie usunięcia danych należy zgłaszać administratorowi w formie pisemnej (wybierając jeden z poniższych trzech wariantów):

- mailem: prenumerata@tematy.eu

- faksem: 12 429 93 92

- listem tradycyjnym poleconym: D.W.R. „tematy”, skr. poczt. 693, 30-960 Kraków 1

 

 

§5 OKRES OBOWIĄZYWANIA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. i będzie w razie potrzeby aktualizowana – wraz z poszerzaniem funkcjonalności Serwisu.